Please reload

為了配合不同宣傳單張的設計, 我們更提供不同方式的摺法給大家選擇。

價錢:   首1000張 - $140

            以後每1千張 加收 - $35

 

價錢:   首1000張 - $100

            以後每1千張 加收 - $35

 

價錢:   首1000張 - $100

            以後每1千張 加收 - $35

 

價錢:   首1000張 - $140

            以後每1千張 加收 - $35

 

                                               

 對摺 + 對摺                             完成尺寸:    285mm x 148.5mm

                                               

 荷包摺                                     完成尺寸:    190mm x 140mm

                                           

                                               

 雙鬼拍門摺                             完成尺寸:    285mm x 105mm

                                                              

                                               

 對門摺                                     完成尺寸:    285mm x 210mm

                                                              

價錢:   首1000張 - $100

            以後每1千張 加收 - $35

 

                                               

 2個骨風琴摺                           完成尺寸:    285mm x 140mm

                                                              

價錢:   首1000張 - $140

            以後每1千張 加收 - $35

 

價錢:   首1000張 - $170

            以後每1千張 加收 - $35

 

價錢:   首1000張 - $100

            以後每1千張 加收 - $35

 

價錢:   首1000張 - $140

            以後每1千張 加收 - $35

 

價錢:   首1000張 - $140

            以後每1千張 加收 - $35

 

價錢:   首1000張 - $170

            以後每1千張 加收 - $35

 

價錢:   首1000張 - $170

            以後每1千張 加收 - $35

 

                                               

 3個骨風琴摺                           完成尺寸:    285mm x 105mm

                                                              

                                               

 4個骨風琴摺                           完成尺寸:    285mm x 84mm

                                                              

                                               

十字摺                                      完成尺寸:    210mm x 142.5mm

                                                              

                                               

3條骨豬腸摺                               完成尺寸:    285mm x 105mm

                                                              

                                               

2條骨豬腸摺 + 對摺                   完成尺寸:   140mm x 142.5mm

                                                              

                                               

3條骨豬腸摺 + 對摺                   完成尺寸:    142.5mm x 105mm

                                                              

                                               

3條骨風琴摺 + 對摺                   完成尺寸:    142.5mm x 105mm

                                                              

對摺再對摺

雙鬼拍門摺

十字摺

3個骨風琴摺

荷包摺

對摺

2個骨風琴摺