Please reload

為了配合不同宣傳單張的設計, 我們更提供不同方式的摺法給大家選擇。

                                               

 對摺 + 對摺                             完成尺寸:    594mm x 210mm

價錢:   首1000張 - $140

            以後每1千張 加收 - $35

 

價錢:   首1000張 - $100

            以後每1千張 加收 - $35

 

                                               

 荷包摺                                     完成尺寸:    594mm x 280mm

                                           

價錢:   首1000張 - $100

            以後每1千張 加收 - $35

 

                                               

 對門摺                                     完成尺寸:    594mm x 420mm

                                                              

價錢:   首1000張 - $140

            以後每1千張 加收 - $35

 

                                               

 雙鬼拍門摺                             完成尺寸:    594mm x 210mm

                                                              

價錢:   首1000張 - $100

            以後每1千張 加收 - $35

 

                                               

 2個骨風琴摺                           完成尺寸:    594mm x 280mm

                                                              

價錢:   首1000張 - $140

            以後每1千張 加收 - $35

 

                                               

 3個骨風琴摺                           完成尺寸:    594mm x 210mm

                                                              

價錢:   首1000張 - $170

            以後每1千張 加收 - $35

 

                                               

 4個骨風琴摺                           完成尺寸:    594mm x 168mm

                                                              

價錢:   首1000張 - $100

            以後每1千張 加收 - $35

 

                                               

十字摺                                      完成尺寸:    420mm x 297mm

                                                              

價錢:   首1000張 - $140

            以後每1千張 加收 - $35

 

                                               

3條骨豬腸摺                               完成尺寸:    594mm x 210mm

                                                              

價錢:   首1000張 - $140

            以後每1千張 加收 - $35

 

                                               

2條骨豬腸摺 + 對摺                   完成尺寸:   297mm x 280mm

                                                              

價錢:   首1000張 - $170

            以後每1千張 加收 - $35

 

                                               

3條骨豬腸摺 + 對摺                   完成尺寸:    297mm x 210mm

                                                              

價錢:   首1000張 - $170

            以後每1千張 加收 - $35

 

                                               

3條骨風琴摺 + 對摺                   完成尺寸:    297mm x 210mm

                                                              

                                               

 風琴摺7條骨                          完成尺寸:    594mm x 105mm

                                                              

價錢:   首1000張 - $270

            以後每1千張 加收 - $35

 

                                               

風琴摺8條骨                          完成尺寸:    594mm x 93mm

                                                              

                                               

風琴摺再十字摺                    完成尺寸:    297mm x 140mm

                                                              

                                               

 荷包摺再十字摺                    完成尺寸:    297mm x 140mm

                                                         

價錢:   首1000張 - $270

            以後每1千張 加收 - $35

 

價錢:   首1000張 - $350

            以後每1千張 加收 - $35

 

價錢:   首1000張 - $350

            以後每1千張 加收 - $35

 

                                               

 豬腸摺5條骨                         完成尺寸:    594mm x 140mm

                                                              

                                             

風琴摺3條骨                          完成尺寸:    210mm x 148mm

再風琴摺3條骨(橫)                                                          

                                               

風琴摺2條骨                         完成尺寸: 280mm x 148mm

再風琴摺3條骨(橫)

價錢:   首1000張 - $270

            以後每1千張 加收 - $35

 

價錢:   首1000張 - $230

            以後每1千張 加收 - $35

 

價錢:   首1000張 - $270

            以後每1千張 加收 - $35

 

                                               

荷包摺再風琴摺4條骨(橫)   完成尺寸:    280mm x 118mm

                                                              

                                               

荷包摺再風琴                       完成尺寸: 280mm x 118mm

摺4條骨(橫)

                                               

豬腸摺3條骨                            完成尺寸: 210mm x 148mm

再風琴摺3條骨(橫)

價錢:   首1000張 - $270

            以後每1千張 加收 - $35

 

價錢:   首1000張 - $310

            以後每1千張 加收 - $35

 

價錢:   首1000張 - $270

            以後每1千張 加收 - $35

 

                                               

對摺再風琴摺4條骨(橫)      完成尺寸:    420mm x 118mm

                                                              

價錢:   首1000張 - $230

            以後每1千張 加收 - $35

 

                                               

對摺再風琴摺3條骨(橫)      完成尺寸:    420mm x 180mm

                                                              

                                               

風琴摺2條骨                        完成尺寸:    280mm x 118mm

再風琴摺4條骨(橫)                   

價錢:   首1000張 - $230

            以後每1千張 加收 - $35

 

價錢:   首1000張 - $350

            以後每1千張 加收 - $35

 

                                             

大細邊對摺                          完成尺寸: 594mm x 120mm

再風琴摺4條骨

                                               

大細邊對摺                          完成尺寸: 594mm x 140mm

再風琴摺3條骨

價錢:   首1000張 - $270

            以後每1千張 加收 - $35

 

價錢:   首1000張 - $230

            以後每1千張 加收 - $35

 

對摺再對摺

雙鬼拍門摺

十字摺

3個骨風琴摺

荷包摺

對摺

2個骨風琴摺